In de “Wet op de Medezeggenschap Onderwijs”  is bepaald dat er op iedere school een medezeggenschapsraad is. Hierin zijn leden van het schoolteam en ouders/verzorg(st)ers vertegenwoordigd. Twee ouders en twee leerkrachten vormen de Medezeggenschapsraad van de Lubertischool. De schoolleider heeft zitting in de MR met een adviserende rol. 

 

Als u vragen en/of opmerkingen heeft voor de MR,  kunt u contact opnemen via mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Wat is de MR? 
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Deze wet is in 1992 geactualiseerd. 
 
Wie zitten in de MR? 
De MR bestaat uit twee geledingen: het personeel vormt de ene geleding, de ouders vormen de andere geleding. Voor de Lubertischool zitten de volgende mensen in de MR: 

 

Hanneke Legierse (personeelsgeleding) 

Eloise de Jong (personeelsgeleding) 

Marleen Bergamin (oudergeleding) 

Onno Maaskant (oudergeleding) 

 

Wat zijn de taken? 
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De directie en het schoolbestuur informeren de medezeggenschapsraad over onderwerpen zoals:
• verbetering van het onderwijs 
• het kiezen van leermethodes 
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie) 
• het schoolplan 
• de besteding van geld en gebouwen 
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen 
• communicatie en betrokkenheid naar ouders 
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg 
• veiligheid (in en rond de school). 

 

Wat zijn de bevoegdheden? 
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

 • Informatierecht 
  Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. 
 • Recht op overleg 
  Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.
 • Initiatiefrecht 
  Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 

 

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden: 

 • Instemmingsrecht 
  Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. 
 • Adviesrecht 
  Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Wat betekent de MR voor mij als ouder? 
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 

 

Hoe kom je in de MR? 
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor vier jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen. 

 

Wat is het verschil met de ouderraad / vereniging? 
De MR en de ouderraad/vereniging spannen zich in om samen met het team van de Lubertischool een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. 

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
De GMR is het overkoepelende orgaan van alle medezeggenschapsraden van de scholen van Stichting Schooltij. Vanuit de MR worden twee leden (een personeelslid en een ouder) afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR opereert op basis van een GMR-reglement en toetst het beleid van Stichting Schooltij (het bestuur). Ook hier geldt het adviesrecht en instemmingsrecht. 

 

Notulen:

notulen 22 maart 2021

notulen 26 januari 2021

notulen 15 april 2020.pdf

notulen 4 maart 2020.pdf

notulen 22 januari.pdf

Notulen 30 oktober 2019.pdf