Een goed contact tussen ouders (verzorgers) en de school is van wezenlijk belang.

De belangrijkste taak van de ouderrraad (OR)  is het contact tussen ouders en school te bevorderen. Zo nodig brengt de OR de belangen van ouders en kinderen onder de aandacht bij de medezeggenschapsraad (MR).

Die rol kan zij ook spelen naar de schoolleider en/of de medewerkers. In hoofdzaak houdt de OR zich bezig met de organisatie (in samenwerking met de medewerkers)  van allerlei activiteiten, zoals bv. Sinterklaas, Kerst, Pasen en de thema-feesten.

De ouderraad int (jaarlijks) de ouderbijdragen en beheert de budgetten voor de schoolreisjes (kamp) en de budgetten voor de uitvoering van de diverse festiviteiten.

De ouderraad belegt eenmaal per jaar een algemene ouderavond. Deze is te zien als jaarvergadering, waarin de OR verantwoording aflegt voor haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. Op deze avond worden de jaarrekeningen en de begroting van de OR behandeld. Daarnaast wordt een inhoudelijk verslag gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft voor de ouderraad, kunt u contact opnemen via mailadres: orlubertischool@gmail.com